Algemene voorwaarden Linda’s Beautysalon

 

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Linda’s Beautysalon en de client waarop Linda’s Beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Uitvoering
1. Linda’s Beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren.
2. 
Linda’s Beautysalon zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan 
Linda’s Beautysalon en/of de behandelaar worden verteld.

 

Artikel 3.  Afspraken
1. De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Afmelding per e-mail en andere communicatie-middelen dan per telefoon, is pas geldig nadat u een bevestiging heeft ontvangen van Linda’s Beautysalon.
2.  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag 
Linda’s Beautysalon onkostenvergoeding voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt een vergoeding van 50% van de behandeling. U kunt natuurlijk zelf voor een vervang(st)er zorgen, dan worden de kosten natuurlijk niet berekend.
3. Bij het niet verschijnen op uw afspraak, zonder afmelding, brengen wij de volledige prijs in rekening.
4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken
prijs berekenen.
5. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en de gehele afgesproken behandelingsprijs berekenen.

 

Artikel 4. Betaling
1. 
Linda’s Beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de salon en op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.  Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of d.m.v. pin te voldoen.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy
1. Behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.
2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Linda’s Beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
3. Linda’s Beautysalon en behandelaar zal gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden, zonder toestemming van de cliënt.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. 
Linda’s Beautysalon en behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relavante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdbesteding.
2.
Linda’s Beautysalon en behandelaar is niet aansprakelijk voor vervlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee genomen naar de studio.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van
Linda’s Beautysalon of behandelaar zelf.

 

Artikel 7. Klachten
1. 
Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de cliënt zo spoedig mogelijk, doch 24 uur na de ontdekking mondeling en/of schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Linda’s Beautysalon
2. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal
Linda’s Beautysalon de behandeling opnieuw (kosteloos) verrichten zoals overeengekomen.

 

Artikel 8. Garantie
1. 
Linda’s Beautysalon geeft de cliënt 1 week garantie op de behandelingen en de producten, wat normaliter verwacht kan worden van dit product cq. behandeling.
2. Deze garantie vervalt indien, zie lid 3 t/m 6 van dit artikel.
3. De cliënt andere producten dan door
Linda’s Beautysalon geadviseerd producten heeft gebruikt.
4. De cliënt de adviezen van
Linda’s Beautysalon voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
5. De cliënt het advies om medisch hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt,
of de werking van een bepaald product korter is dan de garantie periode.
7.  Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voor en/of tijdens de behandeling.

 

Artikel 9. Beschadiging en diefstal
1.
Linda’s Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

 

Artikel 10. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
Linda’s Beautysalon het recht de cliënt zonder opgaaf van reden de toegang van de salon te weigeren.
3. Bij
Linda’s Beautysalon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de H.A.M.-code van de schoonheidsspecialist.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 11. Recht
1. 
Op elke overeenkomst tussen Linda’s Beautysalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van
Linda’s Beautysalon en ze zijn ook in de salon beschikbaar op aanvraag.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van de tot stand komen van de overeenkomst.
5.
Linda’s Beautysalon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website  cq. andere social- en multi media plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.